Archive | June, 2015

Fòfè

25 Jun

Alfred: Tande non, lòt jou mwen rele sèm nan k ap viv Montreal. Epi l ap eksplike m pwoblèm li te genyen ak telefòn selilè l la.

Alphonse: Bon se pa kouzen m ou ye? Lè ou di sè ou la, ou vle pale de kouzin mwen tou. W ap pale kòm si se yon moun ke mwen pat konnen.

Alfred: Ou pa konn sè sa! Epi ou toujou ap dekoupe pawòl mwen…

Alphonse: Sof si sè sa a, se yon sè legliz ou yon sè bò kwis. Kòm mwen pa janm mache nan menm legliz ak ou, e mwen pa janm frite nan menm katye ak ou. Mwen ka pa konn sè sa.

Alfred: Menm yon ti istwa banal mwen pa menm ka konte nan kay isit la. Mwen fout peye bil isit la tou wi. Kou m ouvri bouch mwen ou louvre dyòl ou. Mwen pale, ou ranni; mwen mache ou kouri…

Alphonse: Ou gen bouch, mwen m gen dyòl pa vre?

Alfred: Lè m chita ou kouche, kounye a lè m al nan twalèt la, m al pipi ou menm ou desann pantalon w pou ou…

Alphonse: Hey, frenk! kanpe la! Teke fren w! Bouch ou sal, mwen dyòl mwen dous, so mwen pa ka nan joure avèk ou.

Alfred: Ou konn sa kouzen; anbe banm pale. Kite m rakonte istwa a san ou pa koupe pawòl mwen tankou yon sen entereronp. Dyòl dous ou a kite l pou sendenden ak mini jip yo ki nan travay ou an.

Alphonse: M ap tande w. Pale vit, pale prop.

Alfred: Pale prop? Sa sa vle di?

Alphonse: Enbe si m di pa pale fatra, w ap fache.

Alfred: Twipp!!! Tande non; Mwen rele sè m nan Montreal. L ap eksplike m pwoblèm li gen yen avèk Bell,  sèvis telefòn ni. Ou konn Kebekwa sa yo pale franse a yon lòt jan, Alphonse.

Alphonse: M ap tande w wi

Alfred: Li di mwen li te gen yon “Forfait” ak Bell, li vle chanje li. M ap poze tèt mwen kesyon ki sa ki fòfè ya? Mwen m konnen ke se lè wap jwe foubòl nan chanpyona vakans, lòt ekip la pa prezante, se lè sa ou fè fòfè sou li.

Alphonse: Ou ta kite moun nan eksplike w mo a.

Alfred: Mwen m gentan di woy sè m ap fè fòfè sou yon gwo konpanyi. Siman li pwal fè kòb sou yo. Mwen gentan kontan.

Alphonse: Kontan se rans, kounye a ou dwe ri jik deyè zorèy ou!

Alfred: Mezanmi wo, inyorans se malediksyon. Mwen pa konn sa mo a vle di, men nan tèt mwen sa gen rapò ak lajan.

Alphonse: Se sou moun ou wi! Lè yon moun ap pale avèk ou, ou pa pran tan w pou tande, ou pa poze kesyon menm lè ou pa konprann, epi ou pran koze a kòm si se pa w. Ou pa janm mande li kisa fòfè ya vle di?

Alfred: Non monchè, li ap konprann mwen sòt vre.

Alphonse: Kòman sa, men lang lan pa pou ou? Ou ka gen yon bagay ou pa konprann. Ban m nimewo li pou m rele l. Se pa nimewo li ki nan ti papye sa?

Alfred: Hen!!! Ki papye?

Alphonse: Oh! Alfred, apa ou manje papye ya. Kade yon tenten, gade yon salmanaza! Kifè kouzen, ou manje papye ya; ou bliye ke se nan papye sa vwazín nan te pote pwazon rat la pou nou.

Alfred: … … he, ha, ha … hek! Henk, banm yon ti dlo. Hek, Henk…

Alphonse: Ou vle mwen rele 911 pou ou?

Advertisements