Fòfè

25 Jun

Alfred: Tande non, lòt jou mwen rele sèm nan k ap viv Montreal. Epi l ap eksplike m pwoblèm li te genyen ak telefòn selilè l la.

Alphonse: Bon se pa kouzen m ou ye? Lè ou di sè ou la, ou vle pale de kouzin mwen tou. W ap pale kòm si se yon moun ke mwen pat konnen.

Alfred: Ou pa konn sè sa! Epi ou toujou ap dekoupe pawòl mwen…

Alphonse: Sof si sè sa a, se yon sè legliz ou yon sè bò kwis. Kòm mwen pa janm mache nan menm legliz ak ou, e mwen pa janm frite nan menm katye ak ou. Mwen ka pa konn sè sa.

Alfred: Menm yon ti istwa banal mwen pa menm ka konte nan kay isit la. Mwen fout peye bil isit la tou wi. Kou m ouvri bouch mwen ou louvre dyòl ou. Mwen pale, ou ranni; mwen mache ou kouri…

Alphonse: Ou gen bouch, mwen m gen dyòl pa vre?

Alfred: Lè m chita ou kouche, kounye a lè m al nan twalèt la, m al pipi ou menm ou desann pantalon w pou ou…

Alphonse: Hey, frenk! kanpe la! Teke fren w! Bouch ou sal, mwen dyòl mwen dous, so mwen pa ka nan joure avèk ou.

Alfred: Ou konn sa kouzen; anbe banm pale. Kite m rakonte istwa a san ou pa koupe pawòl mwen tankou yon sen entereronp. Dyòl dous ou a kite l pou sendenden ak mini jip yo ki nan travay ou an.

Alphonse: M ap tande w. Pale vit, pale prop.

Alfred: Pale prop? Sa sa vle di?

Alphonse: Enbe si m di pa pale fatra, w ap fache.

Alfred: Twipp!!! Tande non; Mwen rele sè m nan Montreal. L ap eksplike m pwoblèm li gen yen avèk Bell,  sèvis telefòn ni. Ou konn Kebekwa sa yo pale franse a yon lòt jan, Alphonse.

Alphonse: M ap tande w wi

Alfred: Li di mwen li te gen yon “Forfait” ak Bell, li vle chanje li. M ap poze tèt mwen kesyon ki sa ki fòfè ya? Mwen m konnen ke se lè wap jwe foubòl nan chanpyona vakans, lòt ekip la pa prezante, se lè sa ou fè fòfè sou li.

Alphonse: Ou ta kite moun nan eksplike w mo a.

Alfred: Mwen m gentan di woy sè m ap fè fòfè sou yon gwo konpanyi. Siman li pwal fè kòb sou yo. Mwen gentan kontan.

Alphonse: Kontan se rans, kounye a ou dwe ri jik deyè zorèy ou!

Alfred: Mezanmi wo, inyorans se malediksyon. Mwen pa konn sa mo a vle di, men nan tèt mwen sa gen rapò ak lajan.

Alphonse: Se sou moun ou wi! Lè yon moun ap pale avèk ou, ou pa pran tan w pou tande, ou pa poze kesyon menm lè ou pa konprann, epi ou pran koze a kòm si se pa w. Ou pa janm mande li kisa fòfè ya vle di?

Alfred: Non monchè, li ap konprann mwen sòt vre.

Alphonse: Kòman sa, men lang lan pa pou ou? Ou ka gen yon bagay ou pa konprann. Ban m nimewo li pou m rele l. Se pa nimewo li ki nan ti papye sa?

Alfred: Hen!!! Ki papye?

Alphonse: Oh! Alfred, apa ou manje papye ya. Kade yon tenten, gade yon salmanaza! Kifè kouzen, ou manje papye ya; ou bliye ke se nan papye sa vwazín nan te pote pwazon rat la pou nou.

Alfred: … … he, ha, ha … hek! Henk, banm yon ti dlo. Hek, Henk…

Alphonse: Ou vle mwen rele 911 pou ou?

Advertisements

Lè n ap chat

16 Jan

Lè n ap chat ou mete m alèz

Ou twoke non mwen pou TiBlèz

Ou fè kè m kontan menm lè mwen pa nan bon tan.

Lè n ap chat ou fè m fremi, ou fè m souri

Bouch mwen chire jouk bò zorèy mwen.

Lè n ap chat ou satiyèt lespri mwen

Dwèt mwen lejè kou plim, lè se avè w m ap Chat;

Dwèt mwen peze nenpòt ki touch

Y ap ekri sa mwen resanti… Wouch!

No Dyòl to Talk, No Dwèt to type.

Mwen tande ou k ap ri tou

Vwa a sòti byen lwen, trè lwen

Men mwen santi ou pre kòm, mwen santi ou pre kèm

Si pre ke mwen pran odè savon twalèt kò w.

Ou gen sant la roze sou jaden prentan

Ou gen sant yon dlo sous ke solèy jen ap rechofe

Yon fèy sèch premye novanm kap tonbe pou salye gede

Ou gen sant yon pye pen ke la nèj ap karese.

Mwen ka pase 4 sezon ap Chat

San mwen pa wè ti chat ou

M ap toujou souri depi ke chak swa nou ka Chat

Paske mwen pa sou fè pa chat.

The God in Me

4 Jan

The imminent outcome of life is death; so in living in the moment just for the present, when death comes it will be the end…, the end of you and the end of all you worked for.

Live with greater expectations then your circumstances; Live for a life without death; Live believing that your life on earth is like a river flowing from one point (your creation) to another (your destination) which is not death.

Trust in your faith, in yourself and in your feelings. Feel Love, Feel Peace, Feel a Greater You.

For:

You are Love and You are Loved!

You are Peace and You have been given Peace!

You are Part Creation and Part Creator!

So set your mind to what you desire as if it is. Breathe life into everything you are experiencing because if you don’t, death will take form in you and you will become death.

Life is a choice; Life is a choice we shall all make because after the inevitable death of your temporary body, Life continues and Life is better than you can ever imagine.

January 4th, 2015 – 11:11am

Alex the Creator communicating with Alex the Creation

La Vèy Nwèl

23 Dec

Alphonse: Konye a, pouki vantilatè limen andedan an nan fredi sa.
Alfred: Entèlektyèl pa ou la se nan gwo liv wap li yo li chita sèlman. Se yon ti “Heat” pòtatif sèlman nou genyen nan vye besment sa. Dè fwa, la pi fret pase nan mòg. So I put vantilatè pou pwopaje chalè a.
Alphonse: Wouch!!! Men pa pale devan vantilatè ya non. Se midi li ye wi Alfred; kounye ya ou poko brose dan ou?
Alfred: Ki sa ou vle di la Alphonse? Bouch mwen santi? Ou si se pa chosèt mayas ou a k’ap ba’w de sabò. Ou si se pa…
Alphonse: Non se pa chosèt mwen… Wouch! Chak fwa ou di yon mo sant lan monte.
Alfred: Ki sant ou pran atò? Manti w ap fè. Dyòl ou ki siman trò pre nen’w.
Alphonse: Ki sant? Ou pa ta di se yon chamo ki mouri depi 3 jou nan yon dezè, ki pa jwenn pyès bèt pou fin manje’l. Wa di se yon lalwa ki tyaka nan yon pate chen ak trip poul bò kote’l. Yon…
Alfred: Ase, ase fout! A la ou enpètinan. Gwo Jodi 24 Desanm sa, se kado derespektan sa ou pot ban mwen. Ou pa pran sant anba bra’m tou?
Alphonse: Ou pa ta di se yon…
Alfred: Gade Alphonse, si ou di yon mo an plis, n’ap bwè yon tas kafe anmè ansanm.
Alphonse: Alfred, ti kafe a t’ap bon wi pou mwen. Ou tèlman fè bwi nan tèt mwen yè swa mwen pa domi.
Alfred: Mwen kouzen? Mwen…
Alphonse: Ou menm ak tout zèl vèt ou a. Depi ou rantre ak fanm sa yè swa ou entène. Nou fè plis bwi pase 2 bourik k’ap goumen nan savann. Alsiyis fanm sa sifle pase trompèt k’ap bay prezidan O chan. Prochèn fwa kompè, al nan yon motèl.
Alfred: A papa, sa ou wè? Mwen fè ti poulèt la chante. Rezilta Vajagra. Manmzèl fèk rele’m pou di l’ap tounen aswè a. Ah papa, Zombi goute sèl li pa mande rete!
Alphonse: Ou pa menm konn non grenn nan w’ap bwèl. Vye chanm sa fè eko; si l’ap tounen, mwen pap la.
Alfred: Chanm? Ou rele sa chanm. Se nan yon besment wi nou rete Alphonse. Ou kanpe yon lè, ou konte 5 pa a dwat, 7 pa a goch pou ka banm yon ti lòsyè pou mwen repose vye manb mwen yo. Ou rele sa chanm? And then, you make me pay an Ham and a Laidit.
Alphonse: An Arm and a Leg kouzen, sa vle di trò chè. Si wap repete bagay la, di li byen. Antouka mwen apresye efò w’ap fè pou pale lang lan.
Alfred: Apa ou konprann! Epi depi blan konprann mwen, ou pa bezwen konprann mwen. Se pa ou ki siyen chèk mwen lè vandredi.
Alphonse: Al brose dyòl ou Alfred, ale… bagay la monte ankò la!

M ap Fou

13 Dec

Mwen santi m ka fou
Kò mwen pran yon lòt direksyon
Men GPS kè mwen pa janm chanje destinasyon
Se ou ki toujou nan gou mwen

Lè mwen pèdi nan dezè konfizyon
Se souvni lanmou w ki gide pa mwen
M ap fou si lannwit pa vin jou
M ka fou si w toujou ap fè m fè joujou,

Mwen reve yon gwo lakou
Kote timoun nou ta jwe lago kache
Kote Kachkach liben pa janm sere liben

Mwen janbe yon kafou
Kote mwen kite santiman mwen tache
Kote limyè lanmou ou toujou limen

Mwen pap fou

‘til I WIN

13 Dec

‘til I WIN
I can run under the rain but it never rains when I run
Oh, I’d like to have fun under the sun
But it’s never sunny when I am being funny
Life is not itself without the .if.
If only we knew how to celebrate its gift

I can dance and jump over fence
Oh, how I’d like to wake up in France
But my dreams don’t raise tent in its continent
Life is nothing near what you think
But your thinking may dress up your life

It’s way past 3am
I am writing while eating M&Ms
I don’t make much sense
But there is no such grade as an M
So I turn it over to get a W over Life
Because it isn’t over ‘til I WIN

When The Clock…

12 Jun

When the clock switched to midnight

I had to be in His presence

I know now that the world does not make much sense

Again tomorrow, life happens, in the ring it will be a new fight

 

Abandoning lust for His love

The hatred for sin is growing in me

On my corner His golden gloves

Again, tomorrow life happens, in that ring the last man standing will be me

 

When that clock jumped into midnight

I had to be on this imaginary flight

On the back of an angel I am flying higher

No longer dreaming but reaching further

A jazzy song of victory ringing in my ears

Because the enemy no longer control my tears

 

When that clock turned the hour into midnight

I became stronger, wiser and yet older

Yes, it is my birthday and I am running faster

Finally reaching the light

 

When that clock finally shows midnight

For you it was just telling the time

For me it was indicating more than a change of time

                        But a time for change,

                                                I am now boarding my spiritual flight!

 

Alex Sanon